Smluvní podmínky ve zkratce

Prohlížeč, spouštěné programy a všechny přidružené soubory dokumentace poskytujeme tak, jak jsou. I s nějakou případnou chybkou.

V případě, že sdělíte vaše hesla třetí osobě, neneseme odpovědnost za jejich případné zneužití.

Spolu s prohlížečem dochází ke spuštění těchto programů: nw.js, WebM, DirectX, H264, AAC, které se řídí licenčními podmínkami, na které v textu odkazujeme.

Smluvní podmínky pro užití prohlížeče Seznam.cz

 1. Úvod
  1. Společnost Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen Provozovatel) je provozovatelem internetového prohlížeče Seznam.cz (dále jen Prohlížeč) a vykonává k němu příslušná autorská majetková práva. Prohlížeč si mohou uživatelé bezplatně nainstalovat do svého počítače na internetové adrese (URL): www.seznam.cz/prohlizec. Instalace a následné užití Prohlížeče se řídí těmito smluvními podmínkami. Instalací Prohlížeče vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkami a jste povinni je dodržovat.
 2. Poskytnutí licence
  1. Odsouhlasením těchto smluvních podmínek poskytuje Provozovatel každému uživateli, který si do svého počítače naistaluje Prohlížeč, právo užít nainstalovanou kopii Prohlížeče – software a přidružených souborů dokumentace (dále jen Licence). Licence se poskytuje jako:
   1. neomezená co do způsobů užití, tedy uživatel je zejména ale nejenom oprávněn vytvářet kopie software, software upravovat, sloučit s jiným software, zpracovat, publikovat, distribuovat, udělovat podlicence k software v rozsahu, ve kterém je poskytována tato Licence.
   2. územně neomezená
   3. množstevně neomezená, pro neomezený počet užití
   4. nevýhradní
   5. na dobu trvání autorských majetkových práv
   6. bezúplatná
  2. V případě jakékoliv změny softwaru uživatelem dle článku 2 odst. 1 písm. a. těchto smluvních podmínek, je uživatel povinen před užitím Prohlížeče dle článku 2 odst. 1 písm. a. těchto smluvních podmínek odstranit veškeré ochranné prvky Provozovatele (např. logo, jiná grafická označení Provozovatele atd.)
  3. Uživatel může užívat a šířit software, který je předmětem Licence, pouze v souladu s těmito smluvními podmínkami a v rozsahu udělené Licence.
 3. Další ujednání
  1. Prohlížeč – software a přidružené soubory dokumentace se uživatelům poskytuje tak, jak je, včetně všech případných vad. Licence a kopie Prohlížeče jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk, Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za vady Prohlížeče ani za škody, které by uživatelům v důsledku těchto vad mohly vzniknout. Vůči Provozovateli nelze uplatňovat žádné nároky na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo uplatnění jiných nároků vzniklých v souvislosti s Prohlížečem nebo v souvislosti s užitím Prohlížeče. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za Prohlížeč, jeho instalaci a další užití uživateli.
  2. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití hesla uživatele, pokud uživatel sdělil své heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil ke svému heslu přístup. Uživatel nese odpovědnost za to, že jeho heslo bude dostatečně silné.
  3. Ve všech kopiích software nebo jeho podstatných částech, které jsou předmětem Licence, musí být uvedeno prohlášení obsažené v článku 3 odst. 1 smluvních podmínek a výhrada autorského práva Provozovatele.
  4. Současně s užitím Prohlížeče dochází k užití následujících software: nw.js, WebM, DirectX, H264 a AAC. Prohlížeč lze užít pouze způsoby uvedenými v těchto smluvních podmínkách a v souladu s nimi a zároveň pouze při dodržení následujících smluvních podmínek: Uživatelé nejsou oprávněni žádným způsobem užít tyto software, které jsou součástí Prohlížeče: H264, AAC, DirectX s výjimkou případů, kdy užívají Prohlížeč v původní nezměněné verzi, která jim byla poskytnuta Provozovatelem.
  5. Provozovatel využívá v rámci Prohlížeče Google Maps API. Podmínky užití Google Maps API jsou umístěny na internetové adrese (URL): https://developers.google.com/maps/terms a uživatel se zavazuje odsouhlasením těchto smluvních podmínek smluvní podmínky Google Maps API dodržovat. Používání Google Maps API v rámci Prohlížeče se dále řídí Podmínkami ochrany soukromí společnosti Google, dostupnými z internetové adresy (URL): http://www.google.com/policies/privacy/.
   Uživatel bere odsouhlasením těchto podmínek na vědomí, že ze strany Provozovatele budou shromažďovány údaje o jeho lokaci, popř. údaje o lokaci jeho koncového zařízení. Provozovatel tyto shromážděné údaje použije za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných Provozovatelem. Uživatel dále bere na vědomí, že údaje o jeho lokaci budou předány společnosti Google Ireland Limited, a to v takové podobě, ve které společnost Google nebude moci identifikovat konkrétního uživatele.
  6. Funkce převod měn, která je součástí Prohlížeče, se řídí aktuálním devizovým kurzem vypsaným Českou národní bankou, který je dostupný na internetové adrese http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt.
  7. Uživatel odsouhlasením těchto smluvních podmínek uděluje Provozovateli souhlas se shromažďováním údajů o geografické poloze uživatele a o uživatelem navštívených internetových stránkách a souhlas s využíváním těchto údajů ze strany Provozovatele v rámci všech služeb Provozovatele. Provozovatel je oprávněn tyto údaje shromažďovat a využívat pouze v případech, kdy uživatel využívá funkce Prohlížeče, které vyžadují diagnostiku internetové adresy.
  8. Uživatel odsouhlasením těchto smluvních podmínek souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jeho osoby, které poskytne Provozovateli v rámci Prohlížeče, budou zpracovávány Provozovatelem pro účely provozu Prohlížeče. Uživatel pro tento účel uděluje Provozovateli výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Uživatel Provozovateli na dobu neurčitou, s tím, že svůj souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat, a to písemně, s tím, že písemné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů musí být doručeno do sídla Provozovatele. Provozovatel garantuje Uživateli i další práva uvedená v ustanovení § 11 až § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní vztah založený těmito podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto smluvní podmínky měnit s tím, že nové a úplné znění smluvních podmínek Provozovatel zveřejní na internetové adrese www.seznam.cz/prohlizec/licence.
  3. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 1. 2018.