Příbor
Před 6 měsíci
Předáním staveniště dne 30.03.2023 budou zahájeny stavební práce na akci „Bezbariérová trasa přes ulici Karla Čapka v Příboře“.
Předmětem díla je kompletní řešení úpravy stávajícího dlouhého přechodu přes ulici Karla Čapka, který je součástí bezbariérové trasy pro pohyb osob se zdravotním postižením a současně řeší úpravu signálního pásu u stávajícího přechodu přes ulici Jičínskou. Stávající přechod pro chodce přes ul. Karla Čapka má délku 10,3 m a neodpovídá vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb. Po dokončení stavby bude délka přechodu 5 metrů. Celková úprava prostranství kromě zvýšení bezpečnosti chodců, přispěje svým materiálovým provedením zároveň ke zlepšení estetického vzhledu této lokality.  Úprava přechodu pro chodce přes ulici Karla Čapka je součástí kompletní úpravy bezbariérového propojení budovy pošty a radnice, na kterou získalo město Příbor dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
 
V rámci veřejné zakázky byl vybrán zhotovitel stavby – společnost NOSTA, s.r.o. z Nového Jičína. Cena díla je 1 603.008,00 Kč vč. DPH. Smluvní termín plnění je 60 dnů od předání staveniště zhotoviteli, předpokládaný termín dokončení díla je do konce května 2023.
V souvislosti se stavebními pracemi dojde k částečnému omezení průchodu okolo budovy (č. p. 54) informačního centra. Prosíme občany o shovívavost, trpělivost a především opatrnost po dobu výstavby a použití jiných komunikačních tras. Silniční provoz nebude během výstavby zásadně omezen, pouze bude snížena povolená maximální rychlost v daném úseku.