Hostivice
Před 4 měsíci
S ohledem na množící se příspěvky na sociálních sítích, týkajících se kvality vody v Hostivici, si dovoluji přidat komentář za TSH. Pokusím se situaci popsat lidštější mluvou, než jen několika čísly. Byť ta čísla jsou zásadní a krátce je také zmíním.
Jak jsme již informovali dostupnými komunikačními kanály (Munipolis, Facebook, internet, měsíčník), probíhá v současné době úprava vodovodního přivaděče, ze kterého je voda přiváděná také do Hostivice. Podle sdělení dodavatele vody, resp. provozovatele této sítě by měla probíhat do 30. 6. 2023. TSH vyvíjí určitý nátlak, aby byly práce ukončeny co nejdříve. Pochopitelná reakce provozovatele je příslib, že udělají vše, co bude v jejich silách. Objektivně je však nutno poznamenat, že možnosti na jejich straně jsou dost omezené. Technologický harmonogram je nutné plně dodržet, samozřejmě hlavně pro zachování potřebné kvality prováděných prací. Svoji roli hraje také počasí. Podle osobního zjištění přímo v místě prováděných prací se domnívám, že s termínem dokončení můžeme být aktuálně optimističtí.    
Kvůli těmto pracím došlo v Hostivici k avizované změně kvality dodávané vody. Plně chápeme, že je to pro některé obyvatele velký nezvyk. Jedná se zejména o tvrdost vody a zákal. Nicméně musíme opakovaně podotknout, že kvalita dodávané pitné vody splňuje ve všech ohledech parametry platné legislativy pro pitnou vodu /zejména vyhl.č. 252/2004 Sb. v platném znění/. Toto samozřejmě platí nejen pro lokality „postižené“ touto situací, ale platí to pro celou Hostivici. Změna vlastností vody se krátkodobě promítá i mimo uvedené lokality (Jeneček a Za Mlýnem). Důvodů může být několik. Tím hlavním může být vyrovnávání tlaků v jednotlivých soustavách ve městě, v rámci kterého může krátkodobě docházet k promíchání vody. U možného zákalu vody se jedná o doprovodný efekt změny těchto parametrů, kvůli kterým dochází k rozpouštění usazenin v potrubí domovních rozvodů.  
A teď ta zásadní čísla. Došlo ke zvýšení tvrdosti vody z běžné hodnoty v Hostivici - 1,2 mmol /l, 6,2 stupně zdroje Želivka /voda z Prahy/, na dočasně zvýšené hodnoty na 3,4 mmol /l , 19,0 stupně zdroje KSM /voda z Kladna/. Stav je monitorován. Nejbližší plánovaný odběr vzorků z přivaděče je naplánován na 10. 5. 2023. V této souvislosti bych také rád vyvrátil obavu, která koluje v Hostivici, že odběry provádějí sami pracovníci TSH a výsledky jsou manipulovány. Odběry i vyhodnocení provádí akreditovaná laboratoř. Aktuálně se jedná o Laboratoř VIS, Křížová 47, 150 00 Praha 5, Zkušební laboratoř č. 1213 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Pokud by se ve výsledcích objevil nesoulad, bude řešeno s dodavatelem vody. 
Závěrem mám prosbu. Pokud by se objevil zásadní problém, informujte, prosím, obratem TSH. Forma neadresných stížností na různých facebookových fórech je pro nás neuchopitelná. Nehledě na fakt, že spoustu příspěvků si dovoluji nazvat „manipulativní“ až „štvavé“. Pokud se k nám dostane adresný, reálný podnět, vždy jej obratem řešíme. Mimo jiné, v takových případech se vždy ukázalo, že momentální problém, není problém vody v přivaděči.
Děkuji za pochopení. Pavel Kvasil, ředitel TSH