Klientská zónaENSeznam.cz

Jednotná pravidla reklamy v partnerské síti Seznam.cz

Pro inzerci v reklamním prostoru Seznam.cz, jeho partnerské síti a v reklamním systému Sklik a dalších službách spol. Seznam.cz je nutné dodržovat všechna pravidla uvedená na této stránce. Dále jen Pravidla reklamy.

V případě porušení Pravidel reklamy si Seznam.cz vyhrazuje právo zobrazování inzerce zamezit (zamítnutí kreativy, blokace inzerátu nebo buyera prostřednictvím RTB) nebo nepovolit. V případě opakovaného porušování Pravidel reklamy si Seznam.cz vyhrazuje právo zablokovat účet zadavatele pro další zobrazování inzerce.

Obecná pravidla

  • Zobrazení reklamy se řídí obchodními podmínkami spol. Seznam.cz.
  • Reklama musí splňovat technickou specifikaci podporovaných formátů.
  • Reklama nebo její část (např. fotografie) nesmí působit na běžného uživatele odpudivě nebo jakkoliv uživatele pohoršovat.
  • Reklama nesmí přímo zmiňovat konkurenci a nesmí být klamavou nebo srovnávací reklamou mimo její zákonné meze.
  • Text reklam musí být psán v českém, slovenském, anglickém nebo německém jazyce a v souladu s platnými pravidly daného jazyka. Slangová a nespisovná slova jsou povolena.
  • Reklama nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky. Nelze použít vynechání písmen a jejich nahrazení symboly ve vulgárních a nevhodných výrazech.
  • Inzerce nesmí být v rozporu s dobrými mravy, zásadami poctivé a svobodné inzerce, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat jejich dobrou pověst.

Léky, potraviny a zdravotnické prostředky; léčebná a zdravotní tvrzení

Darování lidských tkání a buněk

Omamné a psychotropní látky

Sázení a loterie

Tabákové výrobky

Alkoholické nápoje

Erotická inzerce

Nelegální software a obsah

Zbraně

Zavádějící sdělení a obsah - zakázané praktiky

Omezení služeb a formátů

Obsah cílové stránky

Zájmově orientovaná inzerce

Politická reklama

Double-branding - pravidla pro reklamní podklady

Finanční produkty a služby

Další odkazy